בזלת – העברת קלה של נתונים מהמשקל למחשב בהקשה על מקש מוסכם